#SinkOrSwim : Chris Stapleton

Chris Stapleton “Millionaire #SWIMS with 69% of the votes!